TasteCenter – Centrum kulinarnych spotkań

Regulamin warsztatów kulinarnych Taste Center

Regulamin warsztatów kulinarnych Taste Center

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem warsztatów kulinarnych jest Electrolux Poland Sp. z o. o. adres: ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa, NIP 521-008-43-88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, numer KRS: 0000029692, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
2. Zgłaszając swój udział w Warsztatach uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia uczestnika kursu z jego przestrzegania
3. Uczestnik który zdecyduje się na skorzystanie i udział w warsztatach (zwany dalej ,,Uczestnikiem”), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Electrolux Poland Sp. z o. o., w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji warsztatów kulinarnych oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży, jak również na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych przez firmę Electrolux Poland Sp. z o. o. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

II. Informacje ogólne o warsztatach.

1. Warsztaty kulinarne organizowane są w salach kulinarnych dla osób dorosłych lub osób nieletnich wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za osoby nieletnie biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekuni.
2. Warsztaty odbywają się w salach wskazanych na stronie internetowej www.tastecenter.pl przy opisie poszczególnych warsztatów.
3. Terminy, tematy i koszt Warsztatów publikowane są każdorazowo na stronie www.tastecenter.pl
4. Uczestnik zgłaszając udział w warsztatach akceptuje zaprezentowane na stronie www.tastecenter.pl szczegóły dotyczące warsztatów.
5. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
6. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych warsztatów. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności Uczestników, Organizator, po uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów, żeby Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy. Na prośbę Uczestników, prowadzący może też skrócić warsztaty, bądź zmienić ich program.
7. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.
8. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia warsztatów wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem tastecenter@electrolux.com
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych, a Uczestnik wyraża na to zgodę bez żadnych roszczeń.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.

III. Zgłoszenie uczestnictwa, cena i płatność.

1. Uczestnik rezerwuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie tematu i daty warsztatów, poprzez zakup biletu za pośrednictwem strony internetowej www.tastecenter.pl
2. Rezerwacja następuje po wpłaceniu całości ceny za udział w warsztatach. Dla prawidłowej identyfikacji wpłaty w tytule płatności należy wskazać nazwę warsztatów oraz imię i nazwisko uczestnika. Faktura VAT za udział w warsztatach zostanie wystawiona przez Organizatora i przesłana do Uczestnika po odbyciu warsztatu w terminie do 30 (trzydziestu) dni po odbyciu warsztatów.
3. Brak wpłaty kwoty w wymaganym terminie stanowi domniemanie, że Uczestnik zrezygnował z udziału w warsztatach.
4. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
5. Uczestnik, który dokonał zakupu warsztatów jest informowany o przyjęciu zapisu na warsztaty oraz o przyjęciu płatności informacją mailową przez Organizatora.
6. Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie www.tastecenter.pl Ceny kursów to ceny brutto za jedną osobę – chyba że w opisie warsztatów wyraźnie zostanie zaznaczona cena dla dwóch osób.
7. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych warsztatach.
8. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje:
     a) zajęcia grupowe z prowadzącym,
     b) wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach,
     c) korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach,
     d) wydrukowane przepisy potraw przygotowywanych podczas warsztatów,
     e) wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas warsztatów (ew. inne napoje ujęte w opisie danych warsztatów).

IV. Obowiązku i odpowiedzialność Uczestnika.

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.
2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz zasad bhp obowiązujących na terenie obiektu, w którym prowadzone są warsztaty.
3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o wszelkich występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
5. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
6. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne.  Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z organizatorem pod adresem tastecenter@electrolux.com lub bezpośrednio w trakcie trwania Warsztatów u Kucharza prowadzącego spotkanie.
7. Na warsztaty zabrania się wnoszenia własnych produktów spożywczych i napojów.

V. Rezygnacja, odwołanie warsztatów.

1. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach kulinarnych.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranych warsztatach, jednak nie później niż 7 (siedem) dni roboczych przez rozpoczęciem warsztatów, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Po tym terminie, wpłaty nie podlegają zwrotowi.
3. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty bez prawa obiegania się o zwrot dokonanej opłaty lub poniesionych kosztów.
4. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres tastecenter@electrolux.com najpóźniej 7 (siedem) dni przez rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
5. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania lub przesunięcia warsztatów na inny termin, z powodu nie zebrania się minimalnej, określonej przy opisie warsztatów liczby uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych. Organizator uprawniony jest do odwołania warsztatów do 3 (trzech) dni przed datą warsztatów.
6. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zaproponowaną zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie trzech dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.
7. W tym przypadku Klient zostanie poinformowany o odwołaniu spotkania i ma prawo odstąpić od umowy i uzyskać zwrot poniesionych kosztów lub zarezerwować inny termin Warsztatów o tej samej wartości.
8. W celu otrzymania zwrotu uiszczonej opłaty należy wypełnić formularz kontaktowy wpisując w tytule „Zwrot kosztów i termin odwołanych Warsztatów” w przeciągu 7 dni od otrzymania informacji o odwołaniu Warsztatów. Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w przeciągu 7 dni od daty otrzymania informacji na konto Klienta.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217 Warszawa, ul. Karolkowa 30).
2. Electrolux Poland sp. z o.o. może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
     a) imię i nazwisko Użytkownika,
     b) adres poczty elektronicznej,
     c) numer telefonu,
     d) adres do doręczeń.
3. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik podaje dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Electrolux Poland sp. z o.o.
4. Electrolux Poland sp. z o.o. może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z platformy internetowej (dane eksploatacyjno-techniczne):
     a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
     b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
     c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z portalu.
5. Dane osobowe Użytkownika zebrane przez Electrolux Poland sp. z o.o. przetwarzane są wyłącznie na potrzeby świadczonych usług, w tym usługi prowadzenia Konta i prowadzenia sklepu internetowego, w celu usprawnienia serwisu oraz w celu zapewnienia Użytkownikowi wysokiego poziomu usług. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, ich dane przetwarzane są również w celach marketingowych i statystycznych.
6. Electrolux Poland sp. z o.o. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
7. Dane Użytkownika przetwarzane będą przez okres korzystania przez niego z platformy internetowej (okres posiadania Konta) albo przez okres realizacji zamówienia ze sklepu internetowego a po zakończeniu korzystania z usługi w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Dane Uczestnika, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przetwarzane będą w tym celu aż do wycofania zgody.
8. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych może skutkować niemożliwością dalszego świadczenia Usługi.
9. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych w każdym czasie wysyłając wiadomość e-mail na adres: dane.osobowe@electrolux.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na naruszenie przepisów ochrony danych osobowych do GIODO lub innego organu nadzorczego.
11. Electrolux Poland sp. z o.o. może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 28 RODO, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, marketingowe.

VII. Postanowienia końcowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.

 

LOKALIZACJA

Skontakuj się z nami

Taste Center - Centrum Kulinarnych Spotkań Taste Center - Centrum Kulinarnych Spotkań


Zobacz pełną treść
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Niniejszą zgodę można wycofać w każdym czasie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem). Oświadczenia w tym zakresie kierować należy na adres mailowy dane.osobowe@electrolux.com
Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217 Warszawa, ul. Karolkowa 30).
Posiadasz prawo wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.